Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Volby 2019

Volby  2019

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky rozhodnutím ze dne 17. ledna 2019, které bylo publikováno ve Sbírce zákon pod č.j.: 9/2019 Sb. vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání  na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019.

Informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra:

 https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

Informace k voličským průkazům

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Obecní úřad může voličský průkaz VYDAT NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb tj. nejdříve 9. května 2019

 • osobně voliči nebo

 • osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (plná moc se týká pouze PŘEVZETÍ voličského průkazu, nikoliv žádosti o voličský průkaz) anebo

 • voliči zašle na jím uvedenou adresu.

   

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb:

 • písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději v pátek 17. května 2019 do 16,00 hodin, obecnímu úřadu; toto podání musí být

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

  •  

   Žádost voliče musí obsahovat:

   - jméno a příjmení,

   - datum narození,

   - adresu místa trvalého pobytu (event. přechodného pobytu u cizince – občana EU),

   - způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

    

 • osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tedy do 22. května 2019 do 16,00 hodin; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

   

  Voličský průkaz vydává obecní úřad POUZE voliči, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu!

 • Plná moc
 • Žádost o vydání voličského průkazu 

  Stanovení minimálního počtu členů

  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

        Informace pro občany jiných členských států EU

         Žádost voliče jiného členského státu EU o zápis

        

INFORMACE  PRO OBČANY JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE

V neděli 14.04.2019 v době od 8.00 - 16.00 hodin na Městském úřadě v Zásmukách bude připravena služba pro podání žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu  nebo pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů. Služba je určena  pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří chtějí volit do Evropského parlamentu.

         Informace MVČR pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

 

          Svolání 1. zasedání Okrskových volebních komisí

Menu