Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
29
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
30
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
31
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
1
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
2
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
3
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
4
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
5
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
6
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
7
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
8
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
9
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
Zásmucké slavnosti
10
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
11
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
12
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
13
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
14
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
15
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
16
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
17
Výstava neobvykle rozměrných svítících loutek a objektů
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Samospráva města a volené orgány

Samospráva města a volené orgány

Obce a města představují základní územní samosprávné celky. Jsou to územní společenství občanů, jejichž právo na samosprávu zaručuje Ústava ČR.

Město Zásmuky je samostatně spravováno zastupitelstvem, které má 15 členů. Členové zastupitelstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. 

Zastupitelstvo města  - funkční období 2022 - 2026

Zastupitelstvo města Zásmuky je složeno z 15 členů, zvolených v komunálních volbách. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

JUDr. Jindřiška Václavů

KSČM, NK

PhDr. Marta Vaňková, MBA

ODS

Libor Skala

ODS

Mgr. Jarmila Křápová

ODS

Mgr. Josef Krombholz

ODS

Kateřina Trmalová

ODS

Ing. Jan Zeman

ODS 

Ing. Věra Veselá

ODS

Renata Novotná

ODS

Lenka Borovičková

ODS

Ing. Lukáš Bernard

Zásmucký spolek

Martin Mašín, DiS.

Zásmucký spolek

Libor Skala ml.

Zásmucký spolek

Michal Trmal, DiS.

Zásmucký spolek

Jakub Jaroš

Zásmucký spolek

 

Etický kodex zastupitele

Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvem města jsou zřízeny 2 výbory:

výbor finanční

předseda: Martin Mašín, DiS.
členové:   4

Finanční výbor má přímo ze zákona (dle § 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce (srov. § 119 odst. 2 písm. b/ téhož zákona).

výbor kontrolní  

předseda:  Mgr. Jarmila Křápová
členové:     4

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 119 odst. 3 písm. c/ téhož zákona).

Usnesení výborů jsou zveřejňována na webových stránkách města.

Rada města

Radu města Zásmuky tvoří 5 členů  -  starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Ke svým schůzím se schází podle potřeby. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby. Usnesení z jednání rady je zveřejňováno na webových stránkách města.

 

PhDr. Marta Vaňková, MBA   - starostka města
Mgr. Josef Krombholz            - místostarosta   
Libor Skala                             - člen rady 
Ing. Lukáš Bernard                 - člen rady
Jakub Jaroš                             - člen rady

 

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Předsedou takové komise může být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. Usnesení komise je zveřejňováno na webových stránkách města.

Komise rady města

Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady města. Radou města je zřízena 1 komise

Kulturní komise