Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1
Pozvánka na slavnostní předání nového dopravního automobilu
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Samospráva města a volené orgány

Samospráva města a volené orgány

Obce a města představují základní územní samosprávné celky. Jsou to územní společenství občanů, jejichž právo na samosprávu zaručuje Ústava ČR.

Město Zásmuky je samostatně spravováno zastupitelstvem, které má 15 členů. Členové zastupitelstva jsou voleni na čtyřleté funkční období. 

Zastupitelstvo města  - funkční období 2018-2022

Zastupitelstvo města Zásmuky je složeno z 15 členů, zvolených v komunálních volbách. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Vaňková Marta PhDr., MBA

ODS

Krombholz Josef Mgr..

ODS

Křápová Jarmila Mgr.

ODS

Zářecká Dana Mgr.  

ODS

Skala Libor

ODS

Trmalová Kateřina

ODS 

Veselý Jakub DiS.

Zásmucký spolek

Bernard Lukáš Ing.

Zásmucký spolek

Jaroš Jakub

Zásmucký spolek

Římek Milan

Zásmucký spolek

Petr Milan Ing.

Pro Zásmucko 2018

Beneš Marek

Pro Zásmucko 2018

Humlová Jana  Ing.

Pro Zásmucko 2018

Václavů Jindřiška JUDr.

Sdružení KSČM, NK

Abík Jaroslav

Sdružení KSČM, NK

 

Etický kodex zastupitele

Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Výbory zastupitelstva města

Zastupitelstvem města zřízeny 2 výbory:

výbor finanční

předseda: Ing. Jana Humlová
členové:   4

Finanční výbor má přímo ze zákona (dle § 119 odst. 2 písm. a/ zákona o obcích) oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce (srov. § 119 odst. 2 písm. b/ téhož zákona).

výbor kontrolní  

předseda:  Mgr. Jarmila Křápová
členové:     4

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst. 3 písm. a/ a b/). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce (§ 119 odst. 3 písm. c/ téhož zákona).

Usnesení výborů jsou zveřejňována na webových stránkách města.

Rada města

Radu města Zásmuky tvoří 5 členů  -  starosta, místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Ke svým schůzím se schází podle potřeby. Jednání rady je neveřejné. Ze schůzí se vyhotovuje zápis, který je uložen u městského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva, právo na sdělení informací týkajících se usnesení rady mají i ostatní osoby. Usnesení z jednání rady je zveřejňováno na webových stránkách města

PhDr. Marta Vaňková, MBA   - starostka města
Mgr. Josef Krombholz           - místostarosta   
Libor Skala                          - člen rady 
Ing. Milan Petr                     - člen rady
JUDr. Jindřiška Václavů         - členka rady

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti. Předsedou takové komise může být jen osoba, která prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. Usnesení komise je zveřejňováno na webových stránkách města.

Komise rady města

Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady města. Radou města je zřízena 1 komise

Kulturní komise

předseda: Anna Nouzáková
členové:    4