Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Město Zásmuky

2. Důvod a způsob založení

Město Zásmuky má dlouholetou tradici. Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost" podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění, s účinností od 1. 1. 2003). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

Ve věcech patřících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo. Zastupitelstvu je vyhrazeno zejména:

  • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a odvolávat je z funkce
  • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
  • schvalovat program rozvoje obce
  • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet
  • schvalovat územní plán obce a regulační plán
  • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
  • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce
  • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Zásmuky
Komenského nám. 133
281 44 Zásmuky

4.2 Adresa úřadovny

Městský úřad Zásmuky
Komenského nám. 133
281 44 Zásmuky

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

321 796 401
321 796 402

4.5 Čísla faxu

321 796 402

4.6 Adresa internetové schránky

http://www.zasmuky.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@zasmuky.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby

účet č. 3927151/0100 vedený u Komerční banky

6. IČ

00235954

7. DIČ

CZ00235954

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

1. Územní plán včetně změn

2. Vyhlášky

3. Směrnice

4. Usnesení Zastupitelstva města

5. Usnesení Rady města

6. Veřejné zakázky

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutím vydaným městským úřadem v rámci jeho pravomoci nebo rozhodnutím výkonného orgánu města na základě uskutečněného správního řízení má jeho účastník právo podat opravný prostředek, je-li proti takovému rozhodnutí opravný prostředek přípustný /uvedeno v rozhodnutí/. Opravný prostředek nelze podat v případě, kdy se účastník správního řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Opravné prostředky lze podávat písemně Osobním podáním  na adrese Městský úřad Zásmuky, Komenského nám. 133, 281 44 Zásmuky v úředních dnech a hodinách nebo poštou na téže adrese.

Opravné prostředky řádné se řídí zásadami o podávání opravných prostředků stanovených v ustanovení § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

formulář pro žádost o povolení kácení dřevin mimo les

formuláře pro stavební úřad

formuláře pro svoz komunálního odpadu, poplatky ze psů, oznámení o pořádání veřejné akce a přiznání k místnímu poplatku ze vstupného

formulář pro žádost o poskytnutí informací

formulář pro žádost o dotaci z dotačního fondu města Zásmuky

formulář pro žádost o finanční půjčku z Fondu rozvoje bydlení

formulář pro žádost o vydání voličského průkazu

13. Popisy postupů - návod pro řešení životních situací

Pro jiné případy doporučujeme obrátit se na Městský úřad Zásmuky.

vydání občanského průkazu

vydání cestovního dokladu

vydání řidičského průkazu

vydávání matričních dokladů (rodné, oddací, úmrtní listy)

nahlížení do matričních knih

změna jména a příjmení

změna příjmení po rozvodu

uzavření manželství

ohlášení změny trvalého pobytu

krizové situace, řešení krizových situací - příručka

Informace - zvláštní příjemce důchodu

Přílohy k ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění ( tiskopisy k vyplnění ):

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy, směrnice, jednací řády

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých za 1 hod.)

70,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - jednostranný)

2,00Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - oboustranný)

3,00Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - jednostranný)

4,00Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - oboustranný)

5,00Kč

hlášení rozhlasu

20,00 Kč

fax (za 1 stranu)

5,00 Kč

poštovné

dle aktuálních sazeb

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nebylo dosud vydáno

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy pro žadatele o poskytnutí informací

16.2 Výhradní licence

Město neposkytuje žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Menu