Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Město Zásmuky > Volby

Volby 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Rozhodnutím prezidenta republiky č.138/2016 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční v pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016.

INFORMACE PRO VOLIČE

*     Volby se konají ve dvou dnech:

v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,

v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


*     Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen volič), u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva

*     Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  1. a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  2. b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  3. c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
  4. d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

*     Volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů.

*     Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje.

 
*     Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (6. května 2016):

  1. a) osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,

(do 16:00 hod. 5. října 2016). V tomto případě není nutná písemná žádost, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti učiní  úřední záznam.

  1. b) písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu

     (do 30.září 2016)

 
Toto podání musí být:

A: v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

B: v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

C: v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

 
Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu
  • způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání i na adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán

  Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, a nebo jej voliči zašle.

 *     Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno

 *     Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

 *     Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 *     V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s   voličem, a  to ani  člen okrskové volební  komise; s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru  určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 *     Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková  volební komise hlasování neumožní.

 *     Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za voliče, který není schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

 *     Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici), podmínkou je, že se volič nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště.


Bližší informace a informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev
krajů konaných v roce 2016 jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra, pod odkazem volby do zastupitelstev krajů:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx
 

Přílohy:

Vzor písemné Žádosti o vydání voličského průkazu

Vzor Plná moc

 

 

Menu

Změna velikosti písma

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

27. 11. Xenie

Zítra: René
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
6
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
7
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
8
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
9
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
10
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
11
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
12
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
13
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
14
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
15
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
16
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
17
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
18
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
19
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
20
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
21
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
22
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
23
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
24
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
25
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
26
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, Zásmuky

Návštěvnost stránek

726643