Vyhledat v textu

Město Zásmuky mapka
Drobečková navigace

Úvodní strana > Město Zásmuky > Volby

Volby 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Rozhodnutím prezidenta republiky č.138/2016 Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční v pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016.

INFORMACE PRO VOLIČE

*     Volby se konají ve dvou dnech:

v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,

v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


*     Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen volič), u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva

*     Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

  1. a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  2. b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  3. c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
  4. d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.

*     Volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů.

*     Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje.

 
*     Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (6. května 2016):

  1. a) osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,

(do 16:00 hod. 5. října 2016). V tomto případě není nutná písemná žádost, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti učiní  úřední záznam.

  1. b) písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu

     (do 30.září 2016)

 
Toto podání musí být:

A: v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

B: v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

C: v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky;

 
Žádost musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu
  • způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání i na adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán

  Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, a nebo jej voliči zašle.

 *     Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno

 *     Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

 *     Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 *     V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s   voličem, a  to ani  člen okrskové volební  komise; s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru  určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 *     Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková  volební komise hlasování neumožní.

 *     Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za voliče, který není schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

 *     Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici), podmínkou je, že se volič nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště.


Bližší informace a informace o podmínkách kandidatury ve volbách do zastupitelstev
krajů konaných v roce 2016 jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva vnitra, pod odkazem volby do zastupitelstev krajů:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx
 

Přílohy:

Vzor písemné Žádosti o vydání voličského průkazu

Vzor Plná moc

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zasmuky.cz

Registrujte se zde

Mapa Zásmuk

Odkaz na mapu města Zásmuky

ZASMUKY.pdf

http://www.geosense.cz/geoportal/zasmuky

www.podlipansko.cz

www.czechpoint.cz

http://www.kr-stredocesky.cz/portal

 

kraj-sc.png

17. 5. Aneta

Zítra: Nataša
http://www.zasmuky.cz/index.php?nid=603&lid=cs&oid=3743249

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
27
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
28
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
29
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
30
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
1
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
2
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
3
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
4
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Havárie na městském vodovodu
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
5
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
6
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
7
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
8
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
9
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
10
Sčítání 2021
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
11
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Konec Sčítání 2021 se blíží, čas je pouze do 11. května!
12
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
13
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
14
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
15
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
16
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
17
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
18
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
19
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
20
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
21
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
22
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
23
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
24
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
25
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
Jarní burza v knihovně v Zásmukách
26
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
27
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
28
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
29
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
30
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
31
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
1
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
2
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
3
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
4
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
5
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek
6
Prodloužení platnosti řidičských průkazů a technických prohlídek

Návštěvnost stránek

697029