Vyhledat v textu

Město Zásmuky
Drobečková navigace

Úvodní strana > Volby

Volby  2017 -2018

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Rozhodnutím prezidenta republiky č.135/2017 Sb. byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční v pátek 20. října 2017 a v sobotu 21. října 2017.

INFORMACE PRO VOLIČE

Volby se konají ve dvou dnech:

 

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,

v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Právo volit do Poslanecké sněmovny

Voličem do Poslanecké sněmovny je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny však nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“)

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

   

  Ve volbách do Poslanecké sněmovny NEVOLÍ cizí státní příslušníci; právo volit do Poslanecké sněmovny má pouze státní občan České republiky, který splňuje výše uvedené podmínky.

  Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat. Hlasovat pak může na zastupitelském úřadě, kde je v seznamu voličů zapsán, nebo může u tohoto zastupitelského úřadu požádat o vydání voličského průkazu, se kterým je pak možné hlasovat v kterékoli volební místnosti na území České republiky nebo v zahraničí. Pokud občan s ukončeným trvalým pobytem v České republice není zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, nemůže své právo volit realizovat, neboť nesplnil podmínky stanovené příslušným zákonem. Zapsat takového občana do stálého seznamu voličů není možné, neboť stálý seznam voličů vede obecní úřad podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí pouze pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

  Volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů.
  Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost o voličský průkaz. 
  Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
  Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:
  1. osobně (do 18. října 2017 do 16,00 hodin) do okamžiku uzavření stálého seznamu  v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam
  2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do pátku 13. října 2017 do 16,00 hodin) 
  Toto podání musí být:
  a)
  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče* nebo
  b)
  v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.

  POZOR: podle nové právní úpravy NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče !

 

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení

 • datum narození

 • adresu místa trvalého pobytu

 • způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání i na adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán

   

  Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, voličský průkaz:

 • předá osobně voliči nebo

 • předá osobě, která se prokáže plnou mocí  s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo

 • zašle voliči  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s   voličem, a  to ani  člen okrskové volební  komise; s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru  určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková  volební komise hlasování neumožní.

 

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za voliče, který není schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

 

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních, důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební schránky (doma, v nemocnici), podmínkou je, že se volič nachází v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má trvalé bydliště. 

     

Bližší informace k aktuálním volbám jsou uveřejněny na stránkách ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx
 
  

Přílohy

Vzor písemné Žádost o voličský průkaz

Vzor Plná moc

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.

ODKAZY:

Bližší informace k aktuálním volbám uveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra:

 http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

Seznam právních předpisů týkajících se voleb uveřejněný na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/pravni-predpisy-65479.aspx

 

Stanoviska Ministerstva vnitra k otázkám voleb uveřejněná na stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx

 

Výsledky voleb na stránkách Českého statistického úřadu:

http://www.volby.cz/

  
Přílohy

 

Žádost o voličský průkaz volba prezidenta
 

 

VZOR-Plná moc-volba prezidenta (28 kB)

 

Menu

TOPlist